Kirkas Strategia

Strategiakirkastus ja käytäntöönvienti

Juhlalliset visiot eivät johda kohteliaita aplodeja pidemmälle, jollei yrityksen koko henkilöstö ole sitoutunut tavoitteisiin ja keinoihin niiden saavuttamiseksi. Kun ajatus on helmi, se on yleensä hyvin yksinkertainen.

Karsea tutkimuksista selville käynyt tosiasia on se, että vain 2% strategiaviesteistä saadaan perille ja että vain 13% johtoryhmäläistäkin pystyy ne yhtenäisellä tavalla ilmaisemaan (Maury 2015).

Vahvassa ja menestyvässä yrityskulttuurissa on selkeät ja yhtenäiset arvot, ja strategia on kaikkien mielessä, puheissa ja teoissa. Me uskomme yksinkertaisen, kiteytetyn ja innostavan strategian voimaan.

Mitä selkeämpi strategia ja yhteinen tarina on, sitä helpompi se on ulottaa kattamaan ja kantamaan yrityksen kaikki toiminnot ja niitä pyörittävät ihmiset. Kissconsulting porautuu strategiaviestin ytimeen, auttaa etsimään halutun suunnan, kirkastamaan viestin ja tukee strategian viemisessä käytäntöön.

Johtaminen

Johtoryhmätyö

Voimistamme johdon kykyä johtaa joukkue mestaruuteen. Autamme johtoryhmiä hiomaan yhteistyötään ja varmistamaan koko organisaation yhteinen suunta. Johdon esiintymis- ja mediataidot ovat monesti ratkaiseva tekijä asiakkaiden ja henkilökunnan innostamisessa kuin myös vaikeiden poikkeus- ja kriisitilanteiden hoidossa. Annamme myös käytännön työkaluja inspiroivien yt-neuvotteluiden ja inhimillisten irtisanomisten hoitamiseksi. 

Esimiesvalmennukset

Sparraamme esimiehistä ryhmänsä valmentajia, jotka asettavat asiat ja ihmiset samalle pelilaudalle. Paraskaan tähtisikermäpelaaja ei menesty joukkueessa, jos taktiikka ja tavoitteet eivät ole selvillä, tai niitä ei osata viestiä ja purkaa toimivan roolituksen muodossa ja innostaa siten joukkuetta voittoputkeen. Annamme työkaluja mm. tavoitteiden ja strategian käytäntöönviemiseen, kokousten tehostamiseen, alaisten sitouttamiseen ja motivointiin. Isot loikat ja muutokset vaativat vahvaa johtamista ja lähiesimiestyötä. 

Muutos- ja projektijohtaminen

Autamme yrityksiä toivotuissa muutosprojekteissa sekä vahvistamme muutosjohtajuutta ja projektin johtamisen taitoja. Projektisalkun epäselvyys ja liian monien yhtä aikaisten projektien läpivienti on usein suuri este projektien onnistumiselle. Otamme projektisalkun kirkastuskäsittelyyn ja käymme konkreettisesti läpi haasteet. Annamme eväitä projektin suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan sekä vahvaan muutosten läpivientitaitoon. 

Myynti ja kohtaamiset

Menestyksekäs myynti ja palveluhurmaus

Myynti on bisneksen perusta ja menestyksen tukijalka. Tuloksia tuottavassa valmennusmallissamme, tartutaan myyntiaktiivisuuden nostatukseen sekä annetaan työkaluja asiakkaan kuljettamiseen. Opitaan kuulemaan isommilla korvilla asiakkaan tarpeita sekä vahvistaa ratkaisukeskeistä myyntiä sekä oivaltamaan miten kaupanpäätöslihaksia hyödynnetään tuloksekkaasti. Myös systemaattinen myyntitapa ja CRM hyödyntäminen tuo tuloksia. Annamme eväitä aktiiviseen myynnin johtamiseen. Viritämme myös palveluhurmaamisen asenteen ja taidon ihmisiin sekä annamme työkalupakin haasteellisiinkin asiakaspalvelutilanteisiin.

Vuorovaikutus ja viestintä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat työelämän kansalaistaitoja. Avoin, osallistumiseen kannustava yrityskulttuuri synnyttää myönteistä ilmapiiriä ja uusia ideoita, uusia menestymisen rakennuspalikoita. Hitsaamme yhteistyötaitoja, oivallamme avoimen vuorovaikutuksen hyödyt ja opimme antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta hankalistakin aiheista. Ymmärrämme erilaisuuden sekä työstämme ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa ”kissa on noussut pöydälle”.

Esiintyminen

Valmennuksen avulla taltutetaan esiintymiskammo ja opitaan viestimään selkeästi ja innostavasti. Annamme työkaluja suunnittella ja toteuttaa selkeäviestisiä ja innostavia esityksiä sekä osallistamisen keinoja osallistamiseen. Annamme eväitä niin kouluttajataitoihin, kokouksen vetämiseen kuin asiakaspresentointiinkin.

Ideat & voimavarat

Luovuus ja ideakulttuuri

Luovuus, uudistuminen ja innovointi ovat menestymisen elinehto. Uudet oivallukset avaavat tuoreita näkökulmia työn ja arjen ongelmiin. Luovan ongelmanratkaisun metodiemme avulla voidaan purkaa kehittymistä jarruttaneet solmukohdat ja nousta uudelle kasvu-uralle. Autamme organisaatioita myös tarttumaan uuteen aloitteellisuuteen osallistamalla koko organisaatio vahvasti kehitysideoiden tuottamiseen sekä keskinäiseen palautekulttuurin vahvistamiseen. Ideat syntyvät joukolla, keskustelemalla ja ajatuksia kierrättämällä; luomme järjestelmän, jonka avulla yhdessä synnytetyt ideat viedään systemaattisesti kohti käytäntöä.

Työiloa

Menestyvän yrityksen valttina on energinen, työstään innostunut ja osaava henkilöstö. Ei pidä unohtaa, että nauru ja ilo ovat taseiden ja myyntikatteiden kasvualustaa. Epävarmoissa tilanteissa ja muutosten pyörteissä työntekijöiden voimavaroja koetellaan ja hyvinvoinnin eväät hupenevat. Kissconsultingin valmennusten avulla vahvistetaan työiloa, tasapainoa ja voimavaroja niin työssä kuin elämän muillakin osa-alueilla. Autamme osallistujia löytämään oman vastuunsa ja voimavaransa toteuttaa tavoitteensa.

Ajanhallinta

Jatkuva kiire heikentää työn laatua ja polttaa kynttilää molemmista päistä. Sillä on myös paha taipumus tarttua ja levitä koko työyhteisöön. Kiireestä on tullut vääristynyt menestymisen mittari ja tunnusmerkki. Kaikki tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta teemmekö me niin käytännössä? Valmennuksessa osallistujat pohtivat itsensä johtamista sekä organisaation yhteistä ajanhallintaa. Annamme työkaluja ajanhallinnan ja toiminnan tehostamiseen sekä tasapainoiseen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Teemme tutuista asioista totta arjessa. Henkilökohtaisten työkalujen lisäksi tartumme yhteisiin prosesseihin sekä aikaa säästäviin ja tehoa tuoviin keinoihin.

Brändi & viestintä

”Ei auta vaikka olisimme mestareita, jos meitä ei tunneta.”

Autamme työkalujemme avulla kirkastamaan brändiviestin mielenkiintoiseksi ja selkeäksi, varmistamme viestin näkymisen mielenkiintoisena eri kanavissa niin sisäiselle kuin ulkoiselle kohderyhmälle 

Opetamme sosiaalisen median kikat ja huolehdimme tiedottamisesta tai muusta viestinnästä. Varmistamme näkyvyytenne ja huomioarvomme luovan viestintätiimimme avulla.