PALVELUT VAIKUTTAVAN MUUTOKSEN TEKEMISEEN

Kissconsulting on tunnettu onnistuneista strategian läpiviennin ja toimintakulttuurin muutosprojekteista ja muutosmallista. Liian usein muutoksilla on tapana lässähtää vauhdittomiksi pituushypyiksi. Tieteellisestikin tutkitun sekä arjessa testatun mallimme avulla toteutettuja muutoksia kutsutaan hypyiksi, loikiksi tai kolmiloikiksi. Toimimme asiakkaan kumppanina läpi muutosprosessin varmistaen haluttujen muutosten toteutuminen.

Kirkas strategia

Juhlalliset visiot eivät johda kohteliaita aplodeja pidemmälle, jollei yrityksen koko henkilöstö ole sitoutunut tavoitteisiin ja keinoihin niiden saavuttamiseksi. Kun ajatus on helmi, se on yleensä hyvin yksinkertainen. Tyly tosiasia on se, että vain 2% strategiaviesteistä saadaan perille ja että vain 13% johtoryhmäläistäkin pystyy ne yhtenäisellä tavalla ilmaisemaan. Kissconsulting porautuu strategiaviestin ytimeen, auttaa etsimään halutun suunnan, kirkastamaan strategiamuotoilun avulla viestin ja tukee strategian viemisessä käytäntöön ja tuloksiksi.

Johtaminen

Pelkkä paperi ei silti tee muutosta vaan sitä  pitää johtaa systemaattisesti. Uskomme myös paloittaisen etenemisen filosofiaan ja siihen, että valmennuksessa läpikäydyt asiat muuttuvat teoiksi ja sitä kautta tuloksiksi. Vahvistamme johdon kykyä johtaa joukkue mestaruuteen. Autamme johtoryhmiä hiomaan yhteistyö ja viestintätaitoja sekä ja varmistamaan organisaation yhteinen suunta ja askeleet ja johtamistavat sen toteuttamiseksi. Muutos pitää viestiä henkilökunnalle ja innostuttaa ja osallistuttaa heidät yhteisen suunnan taakse. Muutokset pitää myös osata projektoida selkeiksi muutosaskelmiksi ja projektisalkku 0n syytä olla ojennuksessa.

Sparraamme esimiehistä ryhmänsä valmentajia, jotka asettavat asiat ja ihmiset samalle pelilaudalle. Paraskaan tähtisikermäpelaaja ei menesty joukkueessa, jos taktiikka ja tavoitteet eivät ole selvillä, tai niitä ei osata viestiä ja purkaa toimivan roolituksen muodossa ja innostaa siten joukkuetta voittoputkeen. Johtaminen on monimuotoinen asia, tarvitaan ihmisten-, asioiden – ja itsen  johtamista. Annamme työkaluja mm. tavoitteiden ja strategian käytäntöönviemiseen, kokousten tehostamiseen, alaisten sitouttamiseen ja motivointiin, haasteellisiin johtamistilanteisiin tai omiin uskomuksiin ja tapoihin. Otetaan myös digiloikka ja varmistetaan, että digiprojektit eivät jää torsoksi vaan vauhdistamme muutosta muutoksen kaikissa vaiheissa: kartoitus, projekti, käyttöönotto ja vakiinnuttamisen vaiheessa.

Myynti ja kohtaamiset

Viritämme myös palveluhurmaamisen asenteen ja taidon ihmisiin sekä annamme työkalupakin haasteellisiinkin asiakaspalvelutilanteisiin. Viritetään palvelumuotoilun keinoin niin kohtaamiset kuin prosessitkin.Tuloksia tuottavassa valmennusmallissamme, tartutaan myyntiaktiivisuuden nostatukseen sekä annetaan työkaluja asiakkaan systemaattiseen hoitoon ja CRM hyödyntämiseen. Opitaan kuulemaan isommilla korvilla asiakkaan tarpeita sekä vahvistaa ratkaisukeskeistä myyntiä sekä oivaltamaan, miten kaupanpäätöslihaksia hyödynnetään tuloksekkaasti.  Annamme eväitä myös aktiiviseen myynnin johtamiseen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat työelämän kansalaistaitoja. Avoin, osallistumiseen kannustava yrityskulttuuri synnyttää myönteistä ilmapiiriä ja uusia ideoita, uusia menestymisen rakennuspalikoita. Hitsaamme yhteistyötaitoja, oivallamme avoimen vuorovaikutuksen hyödyt ja opimme antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta hankalistakin aiheista. Ymmärrämme erilaisuuden sekä työstämme ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa ”kissa on noussut pöydälle”.

Ideat ja voimavarat

Luovuus, uudistuminen, innovointi ja ideat ovat menestymisen elinehto. Uudet oivallukset avaavat tuoreita näkökulmia työn ja arjen ongelmiin. Luovan ongelmanratkaisun metodiemme avulla voidaan purkaa kehittymistä jarruttaneet solmukohdat ja nousta uudelle kasvu-uralle. Autamme organisaatioita luomaan ideoivan kulttuurin käytännöt sekä vahvistamaan keskinäistä palautekultuuria. Ideat syntyvät joukolla, keskustelemalla ja ajatuksia kierrättämällä; luomme järjestelmän, jonka avulla yhdessä synnytetyt ideat viedään systemaattisesti kohti käytäntöä. Opastamme johtoa osallistamisen kompastuskivissä ja tartutaan ideoivan kulttuurin esteisiin ja vauhdittajiin.

Menestyvän yrityksen valttina on energinen, työstään innostunut ja osaava henkilöstö. Ei pidä unohtaa, että nauru ja ilo ovat taseiden ja myyntikatteiden kasvualustaa. Epävarmoissa tilanteissa ja muutosten pyörteissä työntekijöiden voimavaroja koetellaan ja hyvinvoinnin eväät hupenevat. Valmennusten avulla vahvistetaan työiloa, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja voimavaroja. Autamme osallistujia löytämään oman vastuunsa ja voimavaransa toteuttaa tavoitteensa. Ymmärretään, mitkä asiat  kalvavat työniloa ja muistetaan, että pelolla johtaminen on perseestä ja hoppu on hanurista. Jatkuva kiire heikentää työn laatua ja polttaa kynttilää molemmista päistä ja syö toiminnan tehokkuutta. Kiireellä ja stressillä on myös paha taipumus tarttua ja levitä koko työyhteisöön. Opitaan ymmärtämään, mitä kiire tekee meille, fysiikallemme, aivoillemme, työtehollemme ja ihmisuhteillemme. Valmennuksessa osallistujat pohtivat sekä itsensä johtamista ja omia sekä organisaation yhteisiä prosesseja ja löytävät toimivia ja tehokkaita työkaluja ajahallintaan ja jaksamiseen.

Brändi ja viestintä

Ei auta vaikka olisimme mestareita, jos meitä ei tunneta. Hyvästä pitää myös kertoa eteenpäin. Autamme työkalujemme avulla kirkastamaan brändiviestin mielenkiintoiseksi ja selkeäksi, varmistamme viestin näkymisen mielenkiintoisena eri kanavissa niin sisäiselle kuin ulkoiselle kohderyhmälle. Luodaan erottuva ja strategiaan yhteensopiva visuaalinen brandiilme.

Opetamme sosiaalisen median kikat ja huolehdimme tiedottamisesta tai muusta viestinnästä. Varmistetaan näkyvyys ja huomioarvomme luovan viestintätiimimme avulla. Hyvä viestintä on myös tarinankerrontaa ja vaatii hyviä esiintymistaitoja. Valmennuksen avulla taltutetaan esiintymiskammo ja opitaan viestimään selkeästi ja innostavasti. Annamme työkaluja suunnitella ja toteuttaa selkeäviestisiä ja innostavia esityksiä sekä osallistamisen keinoja osallistamiseen. Annamme eväitä niin kouluttajataitoihin, kokouksen vetämiseen, fasilitointiin, keynotepuhumiseen kuin asiakaspresentointiinkin.

Johda tiedolla

Tutkimuspakkimme selvittää haasteet ja voimavarat sekä ennen valmennuksia, niiden aikana sekä mittaavat tuloksia. Työkaluja ovat mm strategian tunnettuuden tutkimus, kulttuuri-, henkilöstö-, kartoittavat-, pulssi- ja branditutkimukset. Myös ihmisten toimintatyylikartoitukset Disc sekä 360 analyysit ovat työkalupakissamme.

Autamme rakentamaan toimivat mittaristot strategian eteenpäinviennin sekä onnistumisten mittaamiseen. Vain oikean tiedon avulla voidaan johtaa tehokkaasti. Tietoa pitää osata myös hyödyntää ja viedä oivallettuja asoita käytäntöön. Ei intuitiotakaan saa unohtaa.

Yksilö-
valmennus

Yksilövalmennus  jäsentää työ- kuin omaakin elämää oli sitten kyse pääjohtajasta, lähijohtajasta, asiantuntijasta tai työntekijästä. Johtajuusvalmennuksessa sparraamme toimitusjohtajia muun muassa strategisissa asioissa; strategian rakentamisessa, visioissa, johtamistyylissä ja muutosten aikaansaamisessa. Tuemme esimiehiä työssä ja vahvistamme sitä, että strategiset muutokset menevät käytäntöön ja johtamisosaaminen ja hyvinvointi kasvaa. Autamme ratkaisemaan arjen johtamisen pulmia. Asiantuntijatyössä sparraamme ajanhallintaa sekä erilaisia työelämän taitoja, kuten esiintymistä tai myyntiä.

Oman elämän valmennusta voi tarvita kuka tahansa työtehtävästä riippumatta. Asetamme omia elämän tavoitteita niin hyvinvoinnin, työn, kuin perheen suhteen. Taltutetaan menneisyyden mörköjä ja autamme saavuttamaan omia tavoitteita ja jäsentämään omaa ajanhallintaa. Käytämme työkaluna monia metodeja:  keskustelemme ja hahmotamme asioita harjoitteiden kautta sekä hyödynnämme erilaisia mielikuva tai kehoharjoitteita tai taidepainotteisia metodeja: maalaamista, kirjoittamista, draamaa sekä alitajunnan voimaa. Näillä metodeilla voimme käsitellä työtä, henkistä hyvinvointia, sosiaalisia tai hengellisiä aspekteja tai fyysistä hyvinvointia.

Mobiili ja moni-
paikkainen työ

Ajan hengessä etätyö, etäjohtaminen, etämyynti, etätuotteet tai vieläkin tarkemmin monipaikkainen ja hybridityö ovat tulleet tyelämän keskiöön. Valmennuspolkujemme avulla treenaamme sekä tehokkuuden että hyvinvoinnin salat. Monimetoditen valmennusten avulla treenaamme taitomme terään: hauskat videot, blogit, luennot, workshopit tukevat muutosmatkaa uuteen monimuotoiseen työhön.