Kirkas strategia

Juhlalliset visiot eivät johda kohteliaita aplodeja pidemmälle, jollei yrityksen koko henkilöstö ole sitoutunut tavoitteisiin ja keinoihin niiden saavuttamiseksi. Kun ajatus on helmi, se on yleensä hyvin yksinkertainen.

Tyly  tosiasia on se, että vain 2% strategiaviesteistä saadaan perille ja että vain 13% johtoryhmäläistäkin pystyy ne yhtenäisellä tavalla ilmaisemaan (Maury 2015).

Vahvassa ja menestyvässä yrityskulttuurissa on selkeät ja yhtenäiset arvot, ja strategia on kaikkien mielessä, puheissa ja teoissa. Me uskomme yksinkertaisen, kiteytetyn ja innostavan strategian voimaan.

Mitä selkeämpi strategia ja yhteinen tarina on, sitä helpompi se on ulottaa kattamaan ja kantamaan yrityksen kaikki toiminnot ja niitä pyörittävät ihmiset. Kissconsulting porautuu strategiaviestin ytimeen, auttaa etsimään halutun suunnan, kirkastamaan viestin ja tukee strategian viemisessä käytäntöön.

Pelkkä paperi ei silti tee muutosta. Muutosta pitää johtaa sytemaattisesti. Uskomme myös paloittaisen etenemisen filosofiaan ja siihen, että valmennuksessa läpikäydyt asiat muuttuvat teoiksi ja sitä kautta tuloksiksi.

Muutokset pitää myös osata projektoida selkeiksi muutosaskelmiksi. Projektisalkun epäselvyys ja liian monien yhtäaikaisten projektien läpivienti on usein este projektien onnistumiselle. Otamme projektisalkun kirkastuskäsittelyyn ja varmistamme toimivat ja selkeät projektimallit.

Johtaminen

Johtoryhmät

Ilman johtamista strategia jää paperille eikä isoja loikkia saavuteta. Vahvistamme johdon kykyä johtaa joukkue mestaruuteen. Autamme johtoryhmiä hiomaan yhteistyö ja viestintätaitoja sekä ja varmistamaan organisaation yhteinen suunta ja askeleet ja johtamistavat sen toteuttamiseksi. Muutos pitää viestiä henkilökunnalle ja innostuttaa ja osallistuttaa heidät yhteisen suunnan taakse.

Esimiehet valmentajiksi

Sparraamme esimiehistä ryhmänsä valmentajia, jotka asettavat asiat ja ihmiset samalle pelilaudalle. Paraskaan tähtisikermäpelaaja ei menesty joukkueessa, jos taktiikka ja tavoitteet eivät ole selvillä, tai niitä ei osata viestiä ja purkaa toimivan roolituksen muodossa ja innostaa siten joukkuetta voittoputkeen. Annamme työkaluja mm. tavoitteiden ja strategian käytäntöönviemiseen, kokousten tehostamiseen, alaisten sitouttamiseen ja motivointiin tai haasteellisiin johtamistilanteisiin.

Johtaminen on monimuotoinen asia, tarvitaan ihmisten- ,asioiden – ja itsen  johtamista. Tartutaan niin pelolla johtamisen kitkemisen kuin ilolla johtamisen vahvistamiseen. Välillä pitää suunnata huomio myös sisälle omaan itseen, omiin uskomuksiin ja tapoihin. 

Digiloikan johtaminen

Digitaalisuus on työelämän alati kiihtyvä murros. Yllättävän usein digiprojektit jäävät kuitenkin torsoksi. Puutteellisella digimuutosjohtamisella huomataan esimerkiksi päällekkäisiä malleja ja puutteellista käyttöönottoa. Voimme opastaa johtoa huomioimaan tehokas muutosmallimme ja autamme kussakin muutoksen vaiheessa: kartoitus, projekti, käyttöönotto ja vakiinnuttamisen vaiheessa.

 

Palvelut vaikuttavan muutoksen tekemiseen

Kissconsulting on tunnettu onnistuneista strategian läpiviennin ja toimintakulttuurin muutosprojekteista ja muutosmallista. Liian usein muutoksilla on tapana lässähtää vauhdittomiksi pituushypyiksi. Tieteellisestikin tutkitun sekä arjessa testatun mallimme avulla toteutettuja muutoksia kutsutaan hypyiksi, loikiksi tai kolmiloikiksi. Toimimme asiakkaan kumppanina läpi muutosprosessin varmistaen haluttujen muutosten toteutuminen. Mikä muutos hyödyttäisi teitä?

Ideat ja voimavarat

Ideakulttuuri ja luovuus

Luovuus, uudistuminen, innovointi ja ideat ovat menestymisen elinehto. Uudet oivallukset avaavat tuoreita näkökulmia työn ja arjen ongelmiin. Luovan ongelmanratkaisun metodiemme avulla voidaan purkaa kehittymistä jarruttaneet solmukohdat ja nousta uudelle kasvu-uralle. Autamme organisaatioita myös tarttumaan uuteen aloitteellisuuteen osallistamalla koko organisaatio vahvasti kehitysideoiden tuottamiseen sekä keskinäiseen palautekulttuurin vahvistamiseen. Ideat syntyvät joukolla, keskustelemalla ja ajatuksia kierrättämällä; luomme järjestelmän, jonka avulla yhdessä synnytetyt ideat viedään systemaattisesti kohti käytäntöä. Varmistetaan, ettei ideoille käy kuin kuolleiden kalojen akvaariossa, jos ne eivät saa happea ne kuihtuvat. Ideoivaa kulttuuria pitää viedä eteenpäin säntillisesti. Osallistavaan tapaan liittyy myös pulmia, joihin kannattaa tarttua. Opastamme johtoa osallistamisen kompastuskivissä ja tuomme esille uusinta tutkimusta. Tartutaan ideoivan kulttuurin esteisiin ja vauhdittajiin.

Hoppu on hanurista

Jatkuva kiire heikentää työn laatua ja polttaa kynttilää molemmista päistä. Syö se toiminnan tehokkuuttakin. Kiireellä ja stressillä on myös paha taipumus tarttua ja levitä koko työyhteisöön. Kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta usein emme toimi sen pohjalta arjessa. Opitaan ymmärtämään, mitä kiire tekee meille, fysiikallemme, aivoillemme, työtehollemme ja ihmisuhteillemme. Valmennuksessa osallistujat pohtivat sekä itsensä johtamista ja omia sekä organisaation yhteisiä prosesseja ja löytävät toimivia ja tehokkaita työkaluja ajanhallintaan ja toiminnan sujuvoittamiseen. Teemme tuloksekkaan valmennuspolkun avulla tutuista asioista totta arjessa.

Menestyvän yrityksen valttina on energinen, työstään innostunut ja osaava henkilöstö. Ei pidä unohtaa, että nauru ja ilo ovat taseiden ja myyntikatteiden kasvualustaa. Epävarmoissa tilanteissa ja muutosten pyörteissä työntekijöiden voimavaroja koetellaan ja hyvinvoinnin eväät hupenevat.  Valmennusten avulla vahvistetaan työiloa, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja voimavaroja. Autamme osallistujia löytämään oman vastuunsa ja voimavaransa toteuttaa tavoitteensa.

Myynti ja kohtaamiset

Viritämme myös palveluhurmaamisen asenteen ja taidon ihmisiin sekä annamme työkalupakin haasteellisiinkin asiakaspalvelutilanteisiin.

Myynti on menestyksen tukijalka. Tuloksia tuottavassa valmennusmallissamme, tartutaan myyntiaktiivisuuden nostatukseen sekä annetaan työkaluja asiakkaan systemaattiseen hoitoon ja CRM hyödyntämiseen. Opitaan kuulemaan isommilla korvilla asiakkaan tarpeita sekä vahvistaa ratkaisukeskeistä myyntiä sekä oivaltamaan miten kaupanpäätöslihaksia hyödynnetään tuloksekkaasti.  Annamme eväitä myös aktiiviseen myynnin johtamiseen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat työelämän kansalaistaitoja. Avoin, osallistumiseen kannustava yrityskulttuuri synnyttää myönteistä ilmapiiriä ja uusia ideoita, uusia menestymisen rakennuspalikoita. Hitsaamme yhteistyötaitoja, oivallamme avoimen vuorovaikutuksen hyödyt ja opimme antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta hankalistakin aiheista. Ymmärrämme erilaisuuden sekä työstämme ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa ”kissa on noussut pöydälle”.

Brändi ja viestintä

Ei auta vaikka olisimme mestareita, jos meitä ei tunneta. Hyvästä pitää myös kertoa eteenpäin. 

Autamme työkalujemme avulla kirkastamaan brändiviestin mielenkiintoiseksi ja selkeäksi, varmistamme viestin näkymisen mielenkiintoisena eri kanavissa niin sisäiselle kuin ulkoiselle kohderyhmälle. Luodaan erottuva ja strategiaan yhteensopiva visuaalinen brandiilme. 

Opetamme sosiaalisen median kikat ja huolehdimme tiedottamisesta tai muusta viestinnästä. Varmistetaan näkyvyys ja huomioarvomme luovan viestintätiimimme avulla. Hyvä viestintä on myös tarinankerrontaa ja vaatii hyviä esiintymistaitoja. Valmennuksen avulla taltutetaan esiintymiskammo ja opitaan viestimään selkeästi ja innostavasti. Annamme työkaluja suunnitella ja toteuttaa selkeäviestisiä ja innostavia esityksiä sekä osallistamisen keinoja osallistamiseen. Annamme eväitä niin kouluttajataitoihin, kokouksen vetämiseen, fasilitointiin, keynotepuhumiseen kuin asiakaspresentointiinkin.

Johda tiedolla

Tutkimuspakkimme selvittää haasteet ja voimavarat sekä ennen valmennuksia, niiden aikana sekä mittaavat tuloksia. Työkaluja ovat mm strategian tunnettuuden tutkimus, kulttuuri-, henkilöstö-, kartoittavat-, pulssi- ja branditutkimukset. Myös ihmisten toimintatyylikartoitukset sekä 360 analyysit ovat työkalupakissamme.

Autamme rakentamaan toimivat mittaristot strategian eteenpäinviennin sekä onnistumisten mittaamiseen. Vain oikean tiedon avulla voidaan johtaa tehokkaasti. Tietoa pitää osata myös hyödyntää ja viedä oivallettuja asoita käytäntöön. Ei intuitiotakaan saa unohtaa.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen on tarkoitus jäsentää työ- kuin omaakin elämää oli sitten kyse pääjohtajasta, lähijohtajasta, asiantuntijasta tai työntekijästä.

Johtamisen ja työelämän coaching: Johtajuusvalmennuksessa sparraamme toimitusjohtajia muun muassa strategisissa asioissa; strategian rakentamisessa, visioissa, johtamistyylissä ja muutosten aikaansaamisessa. Tuemme esimiehiä työssä ja vahvistamme sitä, että strategiset muutokset menevät käytäntöön ja johtamisosaaminen kasvaa. Autamme ratkaisemaan arjen johtamisen pulmia ja autamme esimiestä myös vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Asiantuntijatyössä valmennamme esimerkiksi ajanhallintaa sekä erilaisia työelämän taitoja, kuten esiintymistä tai myyntiä. Monet muutokset saadaan yksilövalmennuksen avulla yhteisten valmennusten lisänä syvemmälle selkäytimeen.

Oman elämän coahing: Oman elämän valmennusta voi tarvita kuka tahansa työtehtävästä riippumatta. Asetamme omia elämän tavoitteita niin hyvinvoinnin, työn, kuin perheen suhteen. Taltutetaan menneisyyden mörköjä ja autamme saavuttamaan omia tavoitteita ja jäsentämään omaa ajanhallintaa.

Monimetodisto: Käytämme metodina monimetodeja, keskustelemme ja hahmotamme asioita harjoitteiden kautta sekä hyödynnämme erilaisia kehoharjoitteita tai taidepainotteisia metodeja: maalaamista, kirjoittamista, draamaa sekä alitajunnan voimaa. Näillä metodeilla voimme käsitellä esim työtä, henkistä hyvinvointia, sosiaalisia tai hengellisiä aspekteja tai fyysistä hyvinvointia.

Yksilövalmennuksen hinta on 250€+alv/tunti. Ole yhteydessä, maarika@kissconsulting.fi, 050-5900412 niin valitaan sinulle sopivin valmentaja.

AJANKOHTAISTA: Mobiili ja monipaikkainen työ

Ajan hengessä etätyö, etäjohtaminen, etämyynti, etätuotteet tai vieläkin tarkemmin monipaikkainen ja hybridityö ovat tulleet tyelämän keskiöön. Valmennuspolkujemme avulla treenaamme. Monimetoditen valmennusten avulla treenaamme taitomme terään: , videot, blogit, luennot, workshopit tukevat muutosmatkaa uuteen monimuotoiseen työhön.